Regulamin Samorządu


Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.IX.1991 r.
  2. Statut szkoły.

Regulamin zawiera:

  1. Postanowienia ogólne.
  2. Organy Samorządu Uczniowskiego.
  3. Tryb przeprowadzania wyborów.
  4. Formy działalności.
  5. Dokumentację.
  6. Zadania opiekuna.
  7. Przepisy końcowe.

I. Postanowienia ogólne.

Art. 1 W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
Art. 2 Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
Art. 3 Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Art. 4 Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Art. 5 Samorząd Uczniowski:
1.    Organizuje swoja działalność    .
2.    Kształtuje życie społeczności uczniowskiej kreując pozytywne postawy, zwyczaje i obyczaje szkolne.
3.    Może przedstawiać
4.    Dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:
a)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b)    prawo do organizacji życia szkolnego,
c)    prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz audycji radiowęzła szkolnego,
d)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu z Dyrektorem,
e)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6.    Może organizować referenda i prowadzić kampanie wyborcze.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego.

Art. 6 Organami samorządu są:
1.    Rada  Samorządu Uczniowskiego.
2.    Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
Art. 7 Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.
Art. 8 Zarząd Samorządu Uczniowskiego zobowiązany jest dwa razy w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Samorządu Uczniowskiego oraz Radzie Pedagogicznej.

A. Rada Samorządu Uczniowskiego

Art. 9
Rada samorządu składa się ze wszystkich przewodniczących poszczególnych klas oraz członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Art. 10
Zebrania Rady zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.
Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej członków.
Art. 11
Rada Samorządu Uczniowskiego:
1.    Uchwala program prac Samorządu Uczniowskiego.
2.    Jest wyrazicielem woli uczniów, wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.
3.    Może tworzyć zespoły realizujące poszczególne zadania samorządu.
5.    Rada Samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla uczniów.

B. Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Art. 12
1.    W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a)    przewodniczący,
b)    zastępca przewodniczącego,
c)    skarbnik,
d)    czterech członków pomocniczych.
2.    Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybierani są w głosowaniu powszechnym.
Art. 13
Do zadań Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy:
1.    Opracowanie  projektu programu prac samorządu.
2.    Reprezentowanie opinii uczniów wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
3.    Prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Samorządu Uczniowskiego.
Art. 14
1.    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego :
a)    reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
b)    Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego.
c)    Przewodniczy Zarządowi Samorządu Uczniowskiego oraz Radzie Samorządu Uczniowskiego
2.    Do zadań zastępcy przewodniczącego należy:
a)    wspomaganie przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji.
b)    Wypełnianie obowiązków przewodniczącego w razie jego nieobecności, odwołania, do czasu powołania nowego przewodniczącego.

C.   Zespoły uczniowskie

Art. 15
1.    W skład zespołów mogą być powołani uczniowie spoza Rady Przedstawicieli samorządów klasowych.
2.    Przewodniczących danych zespołów wybierają uczniowie spośród siebie w porozumieniu z przewodniczącym i opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
Art. 16
Do zadań poszczególnych zespołów należy:
1.    Organizowanie działalności, dla której zespół został powołany.
2.    Współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie zainteresowań każdego zespołu.

III. Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Art. 17
1.    Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas II.
2.    Czynne prawo wyborcze przysługuje całej społeczności uczniowskiej.
3.    Wybory odbywają się w drugim tygodniu czerwca każdego roku szkolnego.
Art. 18
Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 5 osób wybranych w jawnym głosowaniu spośród rady Samorządu Uczniowskiego.
Do obowiązków komisji wyborczej należy:
1.    Przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2.    Przygotowanie wyborów,
3.    Przeprowadzenie wyborów,
4.    Sporządzenie protokołu,
5.    Ogłoszenie wyników wyborów.
Art. 19
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
Art. 20
Wyboru Zarządu dokonuje się w głosowaniu powszechnym tajnym, równym i bezpośrednim w następujący sposób:
1.    Kandydaci powinni zebrać podpisy osób popierających ich zgłoszenie spośród uczniów wszystkich klas w ilości minimum 30 podpisów oraz otrzymać na piśmie pozytywną opinię wychowawcy.
2.    Wybory poprzedzone są 4-tygodniową kampanią wyborczą. Jej forma jest ustalona z Opiekunem Samorządu.
3.    Na kartkach do głosowania nazwiska umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
4.    Karty wrzucane są do urny wyborczej.
5.    Głosujący oddaje głos na jednego kandydata z listy.
6.    Oddanie głosu na dwóch kandydatów powoduje unieważnienie głosu.
7     Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
8.    Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu, wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę oraz skarbnika.

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego.

Art. 21
Samorząd Uczniowski prowadzi działalność gospodarczą.
1.    Dochody samorządu mogą pochodzić ze sprzedaży:
a)    biletów wstępu na dyskotekę,
b)    loterii fantowych itp.
c)    dochodów ze środków przekazywanych przez sponsorów,
d)    funduszy uzyskanych ze zbiórki surowców wtórnych.

V. Formy dokumentacji pracy Samorządu Uczniowskiego.

1.    Regulamin Samorządu.
2.    Roczne plany pracy.
3.    Rozliczenia finansowe.
4.    Sprawozdania z działalności.

VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Art. 22
1.    Czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
2.    Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.
3.    Współpracuje z Rzecznikiem Praw Ucznia, Pedagogiem, Dyrektorem szkoły w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami oraz między uczniami a nauczycielem.
4.    Wyboru Opiekuna Samorządu dokonują wszyscy uczniowie w głosowaniu tajnym.

VII. Przepisy końcowe.

Art. 23
Rada Samorządu uchwala regulamin i dokonuje w nim zmian.
Art. 24
Walne zgromadzenie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.
Art. 25
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck