Plan pracy Samorządu

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Organizacja pracy SU, kształcenie umiejętności planowania i współpracy Wybór samorządów klasowych wychowawcy

IX

Opracowanie planu pracy SU w oparciu o wnioski do pracy na rok szk. 2013/14, założenia pws rada SU

IX

Podział członków SU na sekcje i przydział zadań zespołom uczniowskim opiekun SURada SU

IX

Dokumentowanie działalności SU:-        protokoły zebrań SU

–        dokumentacja fotograficzna

–        dokumentacja finansowa

opiekun SURada SU

sekretarz SU

cały rok

Kształtowanie świadomości o współdecydowaniu i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły – demokratyzacja życia szkoły Zorganizowanie wyborów do Rady SU na kolejny rok szkolny opiekun SURada SU

VI 2013

Organizowanie wyborów uzupełniających opiekun SURada SU

w miarę potrzeb

Zapoznanie społeczności szkolnej z dokumentami obowiązującymi w szkole: pws, SP Profilaktyki, procedury postępowania…, kalendarz roku szkolnego, regulamin SU sekcja informacyjnawychowawcy

IX/X

Prowadzenie i aktualizowanie zakładki SU na stronie internetowej szkoły (zamieszczenie regulaminu SU, planu pracy, bieżących informacji, dokumentacji fotograficznej) sekcja informacyjnan-l informatyki

cały rok

Wspieranie inicjatyw uczniowskich, zbieranie pomysłów w celu wprowadzenia zmian w życiu szkoły opiekun SU

cały rok

Organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły w celu omówienia bieżących problemów i inicjatyw SU opiekun SU

2 razy w roku szk.

Wydawanie opinii w sprawach, w których SU powinien wyrazić swoje zdanie zgodnie z przepisami (dokumenty, regulaminy, procedury) Rada SU

zgodnie z potrzebami

Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich, umiejętności empatii i odpowiedzialności za innych Kampania informacyjna o prawach dziecka sekcja informacyjnawychowawcy

XII

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wśród uczniów dotyczącej właściwych zachowań rówieśniczych, szacunku do kolegów  oraz zachowania zasad  kultury języka we wzajemnych relacjach. rada SU

XI

Eksponowanie pozytywnych zachowań uczniów poprzez wyróżnienie podczas uroczystości szkolnych  a także poprzez prezentowanie osiągnięć uczniów  na gazetce samorządu  i na stronie Internetowej szkoły. sekcja informacyjnawychowawcy

cały rok

Udział w akcjach charytatywnych we współpracy z wolontariatem szkolnym sekcja charytatywnaopiekunowie wolontariatu

cały rok

Zaangażowanie w zbiórki surowców wtórnych sekcja charytatywnanauczyciel geografii

cały rok

Porządkowanie wybranych mogił pozostawionych bez opieki sekcja charytatywnaopiekun SU

wychowawcy

X/XI

Wyjazd na grób Patrona SzkołyJ. .Ostaszewskiego opiekun SUdyrektor

X/XI

Organizacja wigilii klasowych wychowawcy

XII

Kultywowanie tradycji narodowych i ceremoniału szkoły Przygotowanie i prowadzenie uroczystości oprawionych ceremoniałem szkoły:-        uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w tym ślubowanie członków Zarządu SU, ślubowanie absolwentów Gimnazjum opiekun SURada SU

zgodnie z kalendarzem

Udział SU w przygotowaniu uroczystości oraz dekoracji w szkole z okazji świąt okolicznościowych i państwowych:-        Święto Edukacji Narodowej

–        Święto Patrona Szkoły

–        Rocznica nadania imienia szkole

–        Święto Odzyskania Niepodległości

–        Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

nauczyciele zgodnie z kalendarzem imprezwychowawcy

opiekun SU

Rada SU

 

zgodnie z kalendarzem

Tworzenie warunków do rozwoju samorządności i odpowiedzialności Analiza regulaminu SU, dostosowanie regulaminu do aktualnych przepisów opiekun SURada Su

wg potrzeb

Troska o interesy koleżanek i kolegów, reprezentowanie interesów uczniów, m.in. praca w Młodzieżowej Radzie Miasta opiekun SUprzewodnicząca SU

członkowie MR Miasta

cały rok

Reagowanie na niekulturalne zachowania uczniów wychowawcyRada SU

cały rok

Troska o ład, porządek i estetykę w szkole i jej otoczeniu wychowawcynauczyciele dyżurujący

Rada SU

cały rok

Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia – gazetka informacyjna sekcja informacyjna

X

Integracja społeczności uczniowskiej, wyzwalanie inicjatyw i pomysłów uczniów, organizowanie życia kulturalnego w szkole Dyskoteki szkolne z okazji:-        Dnia chłopaka

–        Andrzejek

–        karnawału

–        Walentynek

sekcja kulturalno-oświatowa

zgodnie z kalendarzem

Zorganizowanie poczty walentynkowej sekcja kulturalno-oświatowa

II

Zorganizowanie pierwszego dnia wiosny i dnia samorządności – przebrania uczniów i nauczycieli sekcja kulturalno-oświatowa

III

Zorganizowanie Halloween – przebrania uczniów nauczyciele języków obcychsekcja kulturalno-oświatowa

XI

Zorganizowanie dnia spódnicy sekcja kulturalno-oświatowa

X

Kontynuowanie akcji ?szczęśliwy numerek? sekcja kulturalno-oświatowa

cały rok

Wdrażanie do współzawodnictwa Konkurs na najwyższą frekwencję wśród klas Rada SU

III

Konkurs na najciekawszy bożonarodzeniowy wystrój sali lekcyjnej Rada Su

XII

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck